Services

Regnskab


PIASTER

Mikro

Udarbejdelse af årsregnskab

Effektiv digital underskrift
PIASTER

Standard

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Elektronisk indberetning af selvangivelsenPIASTER

Rådgiver

Specifikationshæfte

Elektronisk indberetning af udbytteangivelser

Standard generalforsamlingsreferat


Anbefalet

PIASTER

Sparrings-

partner

Assistance med estimat af indbetaling til acontoskat

Betalingsinformation til indbetaling af udbytteskat og selskabsskat etc.

Gennemgang og drøftelser af kvartalsbalancer

2 årlige møder med regnskabsgennemgang, sparring og drøftelse af optimeringsmuligheder

Priseksempler

Konsulentforretning, som drives i selskabsform med egen eller ekstern bogholderifunktion, som sørger for afstemninger mv.

Nedenstående priseksempler afspejler valg af sikkerhed i revisorerklæring samt selskabets omfang:

MIKRO

10.000

STANDARD

12.000

RÅDGIVER

13.500

SPARRINGSPARTNER

27.000

MIKRO

18.000

STANDARD

21.000

RÅDGIVER

24.000

SPARRINGSPARTNER

39.000

MIKRO

24.000

STANDARD

26.500

RÅDGIVER

29.500

SPARRINGSPARTNER

46.000

MIKRO

32.000

STANDARD

35.000

RÅDGIVER

38.000

SPARRINGSPARTNER

57.000

Forretningsbetingelser for
Piaster Revisorernes ydelser


Download Forretningsbetingelser (pdf).

Erklæring på årsregnskaber


I forbindelse med at virksomheden skal udarbejde og aflægge et årsregnskab, skal det afklares, hvilken ydelse (erklæring) virksomheden ønsker og ikke mindst, hvilken ydelse virksomhedens interessenter forventer. Valget af erklæring drøftes ofte med virksomhedens bankforbindelse, men det kan ligeledes være relevant i forhold til deltagelse i udbud og i forhold til leverandører og kunder. Valget af erklæring kan nemlig have betydning for den kreditscore, som virksomheden bliver tildelt af sine interessenter (kunder, leverandører, myndighederne mv.)

Vi tager gerne en aktiv drøftelse med vores kunder om, hvilken erklæring de har behov for, og nedenfor er der kort redegjort for omfanget af de respektive ydelser/erklæringstyper:

Revision

Vi udfører på vegne af vores kunder en revision af det aflagte årsregnskab i henhold til de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Ved en revision udfører vi en række handlinger, som har til hensigt at sikre, at vi har bevis for, at de beløb og informationer som er anført i årsregnskabet er retvisende.

En revision er den højeste grad af sikkerhed, vores kunder kan få, for at deres regnskab er retvisende. Vores kunder kan enten være omfattet af revision som følge af lovgivningen eller som følge af et tilvalg. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at benytte revision, hvis virksomheden har et bankengagement (lån eller driftsfinansiering i banken).

Udvidet gennemgang

Der er indført en mulighed for, at en række virksomheder kan benytte udvidet gennemgang som alternativt til en revision. Denne mulighed betyder, at der udføres et review samt 4 konkrete handlinger:

 • Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog
 • Indhentelse af engagementsforespørgsel hos pengeinstitutter
 • Forespørgsel hos virksomhedens advokat om mulige tvister, søgsmål og retssager
 • Kontrol af, at virksomhedens indberetninger til SKAT af A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og moms er i overensstemmelse med bogholderiet

Review

Såfremt virksomheden ikke er omfattet af revisionspligt, kan vi tilbyde vores kunder at udføre review af virksomhedens årsregnskab. Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger, hvorfor det giver en begrænset sikkerhed for, at virksomhedens årsrapport er retvisende. Fordelen ved et review er, at det er mindre tidskrævende og hovedsageligt kan baseres på analyser og forespørgsler, hvorfor vi kun i begrænset omfang skal kontrollere oplysningerne til underliggende dokumentation. Ulempen er, at virksomhedens interesserenter vil have mindre tillid til årsregnskabets værdi.

Assistance

Vi assisterer virksomheder med at opstille deres årsregnskab i henhold til gældende lovgivning. Vi udtrykker ingen sikkerhed for, at de i regnskabet præsenterede tal og oplysninger er korrekte. Vi tilsikre til gengæld at virksomhedens årsregnskab indeholder alle de informationer, der er krævet.

Skattemæssig rådgivning


Vi rådgiver om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder, og herved sikrer vi, at de skattemæssige forhold for både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Den skattemæssige rådgivning kan eksempelvis omfatte:

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Skattemæssig optimering af hovedaktionærens løn, udbytte og pension mv.
 • Benyttelse af virksomhedsskattelovens regler til optimering af personlig indkomst
 • Efterlevelse (compliance) af skattelovgivningen
 • Skattemæssige forhold vedrørende biler
 • Løn og personalegoder mv.

Vi samarbejder herudover med eksterne skatteeksperter fra Revitax

Moms


Vi rådgiver vores kunder om de momsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med deres virksomhed, rådgivninger omhandler ofte følgende forhold:

 • Fradragsret vedrørende diverse køb
 • Splitmoms ved momsfrit salg (herunder lønsumsafgift)
 • Omvendt betalingspligt (EU og IT-udstyr)
 • Intrastat (listeangivelser til EU)

Såfremt der er særlige komplekse momssager, kan vi inddrage momseksperter fra Revitax

Rådgivning


Omstrukturering

Vi assisterer vores kunder med de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold vedrørende omstruktureringer. Vi hjælper med mange forskellig typer for selskabsretlige og skattemæssige omstruktureringer og sørger for, at vores kunder får etableret en hensigtsmæssig virksomhedsstruktur uden uheldige skattemæssige konsekvenser.

Eksempler på omstruktureringer kan være:

 • Etablering af holdingselskaber
 • Spaltning af ejendomme til separate ejendomsselskaber
 • Fusion af driftsselskaber
 • Opdeling af 2 driftsaktiviteter i separate enheder (spaltning)
 • Adskillelse af ejere

Generationsskifte

En række af vores kunder er ejerledede virksomheder i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), og derfor bliver det ofte relevant at drøfte et generationsskifte og konsekvenserne i denne forbindelse.

Vi drøfter ofte følgende forhold i denne forbindelse:

 • Hvem skal overtage virksomheden (barn, børn svigerbørn eller eksternt salg mv.)
 • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte
 • Finansiering
 • Tidshorisont

Køb og salg af virksomheder

Vi rådgiver vores kunder i forbindelse med køb og salg af virksomheder og hjælper ligeledes gerne nye kunder i forbindelse med købs-/salgs-transaktioner.

Vi udfører ofte følgende opgaver i forbindelse køb og salg af virksomheder:

 • Rådgivning vedrørende købet/salget, herunder køb/salg af aktier/anparter eller aktivitet
 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Købsprisallokering og drøftelser omkring de skattemæssige konsekvenser af dette
 • Finansiel Due Diligence

Dødsboer

I forbindelse med et dødsfald er der mange oplysninger, der skal afgives. Disse oplysninger kan være mere eller mindre omfangsrige at få styr på, men uanset om der er tale om et privatskiftedødsbo eller et bobestyrerdødsbo, skal oplysningerne indsendes i formaliseret form til skifteretten. Vi yder assistance til både privatskiftedødsboer og bobestyrerdødsboer.

Vores assistance er typisk:

 • Udarbejdelse af åbningsstatus samt boopgørelse til skifteretten ved privatskiftedødsboer
 • Opstilling af den talmæssige del af dødsboregnskaber
 • Afstemning af den talmæssige del af dødsboregnskabet til faktiske likvide beholdninger på udlægstidspunktet
 • Afstemning af den talmæssige del af dødsboregnskabet til arveudlodningen
 • Skattemæssige konsekvenser for arvinger og efterlevende ægtefælle, herunder forståelsesproblematikker i forbindelse med boopgørelser udarbejdet af andre end os
 • Udarbejdelse af dødsboselvangivelse, herunder udfordringer som f.eks. ejendomsavance, skattemæssige opgørelser af såvel noterede som unoterede værdipapirer, værdiansættelse af unoterede selskaber og anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
 • Udarbejdelse af selvangivelse for efterlevende ægtefælle
 • Assistance til efterlevende ægtefælle i forbindelse med forskudsskema, skatteopgørelser o.lign. der ikke vedrører selve dødsboet.

Kontakt registreret revisor Lis Lindegaard, som har stor erfaring med ovenstående.

Lej en økonomidirektør

Vi tilbyder vores kunder, at de kan leje en medarbejder en eller flere dage om måneden. Herved opnår vores kunder, at de kan levere professionel månedsrapportering, uden det kræver ansættelse af en fuldtids økonomidirektør.

Erhvervsservice

Vi assisterer enkelte kunder med at foretage bogføring, momsindberetning mv. Vi vil dog lige så gerne henvise til en række eksterne bogholdere som kan levere denne ydelse. Herved kan vi fokusere på at levere de andre services, som er beskrevet på vores hjemmeside, da vi mener, virksomhederne herved får den bedste rådgivning til den mest fornuftige pris.