Revisorerklæringer på årsregnskaber

FAQ

Revisorerklæringer på årsregnskaber

HVAD ER REVISION?

Revision er en erklæringsform, som har til formål at sikre, at en virksomheds årsregnskab giver et retvisende billede. Formålet med revision er at skabe større tillid til informationerne oplyst i årsregnskabet.

Ved en revision kontrollerer revisor oplysningerne i årsregnskabet for at opnå høj grad af sikkerhed på sin konklusion. Derudover er det revisors opgave at sikre, at alle lovkrævede bestanddele fremgår af regnskabet. Revision sker hovedsageligt gennem efterprøvning, fysisk kontrol og observationer. Det er derfor vigtigt for revisor, at have et dybdegående kendskab til virksomheden som revideres.

Empty section. Edit page to add content here.
FAQ

FAQ

Revisorerklæringer på årsregnskaber

Revision er en erklæringsform, som har til formål at sikre, at en virksomheds årsregnskab giver et retvisende billede. Formålet med revision er at skabe større tillid til informationerne oplyst i årsregnskabet.

Ved en revision kontrollerer revisor oplysningerne i årsregnskabet for at opnå høj grad af sikkerhed på sin konklusion. Derudover er det revisors opgave at sikre, at alle lovkrævede bestanddele fremgår af regnskabet. Revision sker hovedsageligt gennem efterprøvning, fysisk kontrol og observationer. Det er derfor vigtigt for revisor, at have et dybdegående kendskab til virksomheden som revideres.

Udvidet gennemgang er et mindre omfangsrigt alternativ til revision. Ved udvidet gennemgang er omfanget af revisors arbejder mindre end ved revision, hvorfor graden af den sikkerhed revisor udtaler sig om er mindre – det vil sige, sikkerheden omkring hvorvidt revisor anser årsregnskabet for retvisende.

Ved udvidet gennemgang tager revisor udgangspunkt i ledelsens oplysninger, hvorfra der foretages forespørgsler og regnskabsmæssige analyser, som ved et review. De oplysninger der modtages fra ledelsen efterprøves således ikke i samme grad som ved en revision. Revisors dokumentation for det udførte arbejde indhentes i øvrigt via gennemgang af bankengagementsoversigt, advokatbrev, løn- og momsindberetninger, hvilket ikke er krav ved et review.

Udvidet gennemgang kan for nogle virksomheder tilvælges som et alternativ til revision.

Et review er det mindst omfangsrige alternativ til revision. Ved review opnår revisor en mindre grad af sikkerhed for at årsregnskabet er retvisende, idet der foretages færre handlinger end ved både revision og udvidet gennemgang.

Ved review tager revisor udgangspunkt i ledelsens oplysninger, hvorfra der foretages forespørgsler og regnskabsmæssige analyser. De oplysninger der modtages fra ledelsen efterprøves således ikke i samme grad som ved en revision.

Et review kan kun tilvælges, såfremt virksomheden ikke er omfattet af revisionspligt og ikke selv har tilvalgt revisionspligt på den seneste ordinære generalforsamling.

Når en virksomhed vælger assistance med opstilling fra en revisor, påfører revisor en assistanceerklæring på årsregnskabet. En assistanceerklæring er en erklæring uden sikkerhed. Modsat revision, udvidet gennemgang og review, hvor revisor afgiver en konklusion med sikkerhed, gives der ved assistance ingen sikkerhed for, at informationerne i årsregnskabet er retvisende. Ved en assistance assisterer revisor med at opstille regnskabet ud fra ledelsens oplysninger og sørger for at sikre, at årsregnskabet er opstillet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Revisor foretager ikke kontrol af om informationerne i årsregnskabet er korrekte, men opdages uregelmæssigheder ved opstillingen, underrettes virksomhedens ledelse herom.

En assistance med opstilling kan kun tilvælges, såfremt virksomheden ikke er omfattet af revisionspligt og ikke selv har tilvalgt revisionspligt på den seneste ordinære generalforsamling.

Når I som virksomhed skal vælge en revisorerklæring, er det vigtigt at overveje, hvilken grad af sikkerhed I har behov for. Valget af revisorerklæring afhænger i høj grad af virksomhedens ejerstruktur, ledelsesstruktur, bankengagement samt signalværdien overfor andre interessenter (f.eks. medarbejdere, kunder og SKAT). Der er således flere faktorer, som skal indgå i overvejelsen. Revision vil ofte være påkrævet for større virksomheder med mange interessenter, mens udvidet gennemgang henvender sig til mindre virksomheder, hvis interessenter hovedsageligt består af SKAT og deres bankforbindelse.


Omstruktureringsmodeller

En virksomhedsejer kan vælge at omdanne sin personligt drevne virksomhed til et selskab. Dette kan ske gennem enten en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse. Oftest kan det betale sig at gennemføre en virksomhedsomdannelse skattefrit. Herved vil man som virksomhedsejer kunne udskyde betaling af den latente skat, som kan være knyttet til f.eks. opsparet overskud i virksomhedsordningen. Beskatningen vil således først ske ved udlodning af udbytte i det nye selskab eller ved en likvidation af selskabet.

En skattefri virksomhedsomdannelse kan kun gennemføres i perioden 1. januar til 30. juni i et kalenderår.

En aktieombytning anvendes oftest til brug for etablering af en holdingstruktur. Ved en aktieombytning ombytter aktionæren sine kapitalandele i et selskab med kapitalandele i et nyt selskab (holdingselskab). Holdingselskabet ejer herefter det oprindelige selskab, som aktionæren havde direkte ejerskab af før aktieombytningen. Ombytningen vil som oftest ske mellem ejeren af et driftsselskab og et nystiftet holdingselskab.

En personlig aktionær har mulighed for at gennemføre en aktieombytning uden beskatning. Den skattefrie aktieombytning kan gennemføres med tilladelse fra SKAT eller uden tilladelse fra SKAT. Såfremt en personlig aktionær ønsker at gennemføre den skattefrie aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, er det et krav, at det nye holdingselskab ikke sælger aktier i driftsselskabet i en periode på 3 år efter aktieombytningen er gennemført. Såfremt der alligevel sker salg indenfor 3 år, vil den skattefrie aktieombytning blive skattepligtig for de personlige aktionærer, med beskatning af handelsværdier af aktierne på tidspunktet for gennemførelsen af aktieombytningen. I skatteretlig forstand sidestilles en konkurs i et driftsselskab som et salg af aktier. Det er derfor vigtigt for en personlig aktionær at overveje, hvorvidt det med fordel kan svarer sig at ansøge SKAT om tilladelse til den skattefrie aktieombytning.

For selskaber vil det ikke være relevant at gennemføre en aktieombytning med skattefrihed, idet salg af aktier (det forudsættes, at der er tale om unoterede aktier) i forvejen er en skattefri transaktion.

Ved en fusion overdrages hele selskabets aktiviteter (aktiver og tilhørende gældsforpligtelser) til et andet selskab, hvorefter der kun eksisterer et selskab. Som modydelse for overdragelsen modtager kapitalejeren kapitalandele i det nyligt fusionerede selskab.

En fusion kan gennemføres skattefrit eller skattepligtigt. Ved skattepligtig fusion beskattes kapitalejeren som overdrager sit selskab, ligesom den aktivitet (aktiver og tilhørende gældsforpligtelser) der indskydes til det andet selskab udløser en beskatning. Den skattefrie fusion anvendes oftest i praksis og vil kunne gennemføres uden beskatning for ejerne eller de fusionerede selskaber.

En spaltning er en proces, hvor et selskab overfører dele eller samtlige af sine aktiver og passiver til enten eksisterende eller nystiftede selskaber. Eksempelvis kan to personer eje et holdingselskab, som de ønsker at spalte til to nye holdingselskaber, for at opnå fordelene ved at eje hver sit holdingselskab. I praksis vil en sådan spaltning oftest ske skattefrit, idet ejerne herved slipper for en realisationsbeskatning ved spaltningen.

Spaltning af driftsselskaber benyttes i praksis, både til at adskille ejere, som ikke længere ønsker at drive en virksomhed sammen eller til at opdele et selskab i flere driftsaktiviteter.


Virksomhedsformer

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed med kun en ejer. Ejeren af virksomheden hæfter med hele sin personlige formue, da der ikke er krav til adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Alle aktiver i virksomheden ejes af ejeren af virksomheden. Skattemæssigt betyder det, at det realiserede overskud beskattes som personlig indkomst hvert år.

Interessentskab forkortes I/S og kan sidestilles med en enkeltmandsvirksomhed i forhold til den hæftelse for krav mod virksomheden. I et I/S er der to eller flere ejere i et interessentskab, som i fællesskab driver virksomheden. Et interessentskab er en selvstændigt juridisk enhed, som ejer egne aktiver og tilhørende forpligtelser. Et interessentskab er typisk personlig ejet, men kan også ejes af selskaber. I et interessentskab hæfter ejerne solidarisk for alle krav mod interessentskabet. Interessenterne kan, i modsætning til selskaber, frit aftale ejerforhold og hæftelse, så længe det bliver skrevet i en interessentskabskontrakt.

Skattemæssigt er et I/S transparent. Det vil sige, at de enkelte deltagere i I/S’et beskattes i henhold til ejerandelen i I/S’et. Såfremt deltageren er en person, vil dennes andel af det skattemæssige resultat i I/S’et indgå i personens årsopgørelse.

Et anpartsselskab, også kendetegnet ved forkortelsen ApS, er en selskabsform, hvor anpartshaverne kun har begrænset hæftelse, svarende til den kapital anpartshaveren har indskudt. Ved stiftelsen af et anpartsselskab skal anpartshaverne som minimum indskyde kr. 50.000 som anpartskapital.

Et anpartsselskab er et selvstændigt skattesubjekt. Det indebærer, at selskabet selv har forpligtelsen til at opgøre og afregne selskabsskat til SKAT, svarende til 22% (2016->) af det skattemæssige resultat.

Et aktieselskab, forkortet A/S, er en selskabsform, hvor ejerandelene består af aktier. Aktionærerne har ligesom ved et ApS begrænset hæftelse, hvilket vil sige, at aktionærerne kun hæfter med deres indskud i selskabet. For at stifte et aktieselskab skal der ved stiftelsen indskydes mindst kr. 500.000 i selskabskapital.

Aktieselskaber som selskabsform anvendes oftest for større virksomheder, hvor der er mange ejere. Der er derfor skærpet krav i forhold til anpartsselskaber på en række forhold i selskabsloven, herunder krav om at der skal være en bestyrelse (eller tilsynsråd) på mindst 3 medlemmer.

Et aktieselskab er et selvstændigt skattesubjekt. Det indebærer, at selskabet selv har forpligtelsen til at opgøre og afregne selskabsskat til SKAT, svarende til 22% (2016->) af det skattemæssige resultat.

Et kommanditselskab forkortes K/S og består af mindst to parter. Den ene part er komplementaren og denne hæfter personligt og ubegrænset for alle selskabets gældsforpligtelser. Den anden part er kommanditisten, og denne hæfter med sit indskud i selskabet samt en resthæftelse aftalt ved stiftelsen af kommanditselskabet. Som udgangspunkt vil komplementaren fungere som leder af selskabet, men ligesom et interessentskab er der aftalefrihed i forhold til hæftelse og ejerforhold. I praksis ses det oftest, at komplementaren etableres som et selskab, hvorved der alligevel kan opnås en begrænset hæftelse.

Skattemæssigt er et kommanditselskab transparent. Det vil sige, at de enkelte deltagere i kommanditselskab beskattes i henhold til ejerandelen i kommanditselskabet. Såfremt deltageren er en person vil dennes andel af det skattemæssige resultat i kommanditselskabet indgå i personens årsopgørelse.

Et holdingselskab er som udgangspunkt et selskab, som besidder kapitalandele (ejerandele) i andre kapitalselskaber. Holdingselskaber etableres ofte som følge af et ønske om at risikoafgrænse sine overskydende kapital (indtjeningen) fra en mere risikofyldt driftsaktivitet. Derfor er der typisk ikke driftsaktiviteter i et holdingselskab.

Skattemæssigt kan et holdingselskab tillige være en fornuftig løsning, da der kan foretages skattemæssig optimering i forhold til udlodning, samt at der i forbindelse med et frasalg af driftsaktiviteten kan være en skattemæssig fordel i at have etableret et holdingselskab.

Et holdingselskab kan tillige anvendes til at etablere en sambeskatning mellem flere driftsselskaber. Herved vil et skattemæssigt underskud i det ene selskab kunne modregnes i et skattemæssigt overskud i det andet selskabet. Herved reduceres den samlede selskabsskat i koncernen for det pågældende indkomstår.


Skattemæssige begreber

Selskaber er selvstændige skattesubjekter, hvilket indebærer, at selskaber skal opgøre og selvangive årets skattepligtige indkomst. På den baggrund afregner selskaber deres selskabsskat.

Selskaber, der indgår i en koncern, er omfattet af obligatorisk sambeskatning med alle andre danske selskaber i den samme koncern. Ved en koncern forstås alle selskaber som er underlagt den samme bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse opnås ved mere end 50% af stemmerne i et selskab.

Det øverste selskab i en koncern fungerer som administrationsselskab i sambeskatningskredsen. Det indebærer blandt andet, at administrationsselskabet har ansvaret for at afregne hele sambeskatningskredsens selskabsskat til SKAT. I en sambeskatning opnår de sambeskattede selskaber mulighed for at modregne et selskabs skattemæssige underskud i et andet selskabs skattemæssige overskud, hvorved der kan opnås en skattebesparelse i det pågældende indkomstår.

Virksomhedsordningen er en skattemæssig ordning for personer. Ordningen giver selvstændige erhvervsdrivende nogle af de samme skattemæssige muligheder, som selskaber har. Virksomhedsordningen giver selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at foretage opsparing af den del af overskuddet, som ikke er hævet i årets løb. Beskatningen af opsparing sker ved at betale en virksomhedsskat på 22% (2016). Dette muliggør en indkomstudjævning i forhold til beskatningen af overskuddet, såfremt der er svingende indkomst i virksomheden år for år.

Virksomhedsordningen giver i øvrigt en højere fradragsværdi af renter, idet renterne fratrækkes i den personlige indkomst i stedet for som fradrag i kapitalindkomst. Virksomhedsordningen giver tillige et kapitalafkast af den opsparede formue i virksomheden. Beskatningen af kapitalafkastet sker som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst, hvilket er en fordel for den selvstændige erhvervsdrivende.

En betingelse for at anvende virksomhedsordningen er, at der foretages en fuldstændig adskillelse mellem virksomhedens økonomi og den private økonomi.

Kapitalafkastordningen er en enklere version af virksomhedsordningen, som kan anvendes af selvstændige erhvervsdrivende. I kapitalafkastordningen er der ikke helt så strenge krav til adskillelse af virksomhedens økonomi og den private økonomi, som tilfældet er i virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen giver den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at beregne et kapitalafkast af den opsparede kapital i virksomheden (kapitalafkast). Det beregnede kapitalafkast vil herefter blive beskattet som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst til fordel for den selvstændige erhvervsdrivende.

I kapitalafkastordningen og der også mulighed for at foretage udjævning af indkomsten. Det kan gøres ved opsparing af virksomhedens overskud med en foreløbig virksomhedsskat. Opsparingen kan maksimalt foretages med 25% af årets overskud. Det er et krav, at overskuddet efterfølgende placeres på en spærret konto i et pengeinstitut.

Ved anvendelse af Ligningslovens § 8X, vil det være muligt at få udbetalt skatteværdien af afholdte udviklingsomkostninger til forsøg og forskning. Det vil sige, at der er mulighed for at få udbetalt 22% (2016) af afholdte udviklingsomkostninger fra SKAT. Det vil kun kunne betale sig at anvende LL § 8 X, såfremt selskabet genererer skattemæssige underskud eller har skattemæssige underskud til fremførelse fra tidligere år. Grænsen for hvor meget man kan søge om skattekredit for, udgør 25 mio. kr. pr. indkomstår, svarende til en skattekredit til udbetaling på 5,5 mio. kr.

Ved tilførsel af aktiver forstås, at et selskab tilfører aktiver til et nystiftet selskab. Det sker eksempelvis ved ønsket om at adskille en gren af et eksisterende selskab, så det bliver et selvstændigt selskab. Det anvendes oftest til at oprette datterselskaber. Et driftsselskab ønsker at adskille to separate aktiviteter, derfor tilfører de hele deres regnskabsafdeling til et nyt selskab, hvor det oprindelige selskab modtager kapitalandele i det nye selskab.


Job

Søg job hos Piaster Revisorerne

Vi ønsker at tiltrække, udvikle og fastholde vellidte og dygtige medarbejdere, der vil være med til at bidrage til det faglige samarbejde og sociale fællesskab.

Vi ønsker, at vores medarbejdere er glade for deres kunder, kollegaer og arbejdsplads, har det godt og får de faglige og personlige udfordringer, de ønsker.

Når vi spørger vores nuværende medarbejdere, hvorfor de har valgt os som uddannelses- og arbejdsplads er svarene:

 • Vi er en hyggelig virksomhed med et ungt miljø, der har en rar og uformel omgangstone
 • Vi arbejder på at minimere overarbejde og skabe rum for medarbejderne, så der er plads til den enkeltes ønsker til arbejdstid og arbejdsbelastning
 • Vi arbejder med spændende og lærerige opgaver, der udfordrer og udvikler medarbejderne. Opgaverne udspringer fra de udfordringer vores kunder møder i deres daglige forretning og omfatter både nationale og internationale forhold indenfor revisors kerneområder

Vi håber, du har interesse i at lære os bedre at kende

undeerstreg

Du er velkommen til at ringe til Niels Kristian Tordrup Mørk på telefon (+45) 45 81 45 91 med henblik på at drøfte vores fælles muligheder

Alternativt kan du sende en kort mail med følgende oplysninger til nn@piaster.dk, hvorefter vi vil kontakte dig:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Karakterblad fra dit nuværende studie
 • Eventuelle anbefalinger

SKRIV TIL NIELS

Revisorelever


Piaster Revisorerne søger revisorelever til dynamisk revisionsvirksomhed i Allerød

Vi skal finde flere talenter

Vi har travlt og arbejder på fortsat vækst. Vi søger derfor revisorelever, der ønsker at være en del af vores team. Vi søger talenter, som forhåbentlig kan blive en værdifuld kollega samt en dedikeret sparringspartner for vores kunder.
Vi lægger vægt på høj faglighed, at du er udadvendt og gerne vil møde vores kunder med en positiv og nysgerrig attitude, samt at du aktivt tager stilling til deres problemstillinger, hvorfor vi også ser, på om du er god til at skabe relationer.

Arbejdet som revisorelev

Du vil som revisorelev blive teoretisk og praktisk klædt på til at håndtere arbejdsopgaverne på et moderne revisionskontor. Du vil blive præsenteret for meget nyt, og det er derfor centralt, at du er læringsparat, og synes det er sjovt at dygtiggøre dig.

Du vil i jobbet arbejde med årsregnskaber, revision, moms og skat for vores kunder, og du vil starte med at få ansvar for mindre opgaver, og må forvente, at ansvaret vokser i takt med udviklingen af dine kompetencer.

Dine kvalifikationer

Du har afsluttet eller forventer at afslutte en af følgende uddannelser inden sommeren 2019:

 • HHX-uddannelse
 • STX eller HTX-uddannelse suppleret med HHX fagpakke
 • Finansøkonom

Du er blandt de dygtige på din årgang, analytisk, dynamisk, ansvarsbevidst, har flair for tal og er god til at samarbejde og kommunikere.

Piaster Revisorerne tilbyder

Vi tilbyder et arbejde, hvor der er respekt for dig som person, og hvor der er respekt for, at du skal uddanne dig sideløbende. Vi tilbyder et stærkt fagligt team, som blandt andet underviser fremtidens statsautoriserede revisorer, og vi kan tilbyde dig praktiske opgaver inden for revisorfagets kernekompetencer.

Piaster Revisorerne

Vi er i dag 24 dedikerede medarbejdere, som hjælper vores kunder med deres udfordringer i hverdagen og hjælper dem med at skabe succes. Vi arbejder hovedsageligt med ejerledede virksomheder, men assisterer ligeledes internationale kunder med regnskabsmæssig assistance. Vi mener selv, at vores mange kunder giver mulighed for, at vores medarbejdere har en spændende og udfordrende hverdag.

Det praktiske

Du er meget velkommen til at kontakte statsautoriseret revisor Niels Kristian Tordrup Nielsen, hvis du har spørgsmål til stillingen på 45 81 45 91. Ansøgning sendes pr. mail til nn@piaster.dk. Ansøgningen skal indeholde:

 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Karakterblad fra Folkeskolen
 • Karakterblad fra dit nuværende studie
 • Eventuelle anbefalinger

Iværksætter

Har du iværksætter- drømme og kunne du tænke dig 2 timers gratis rådgivning?

Kontakt os

Drømmer du om at blive selvstændig? Hos Piaster Revisorerne tilbyder vi opstartsvirksomheder og iværksættervirksomheder 2 timers gratis rådgivning. Formålet med mødet er at give dig bedre forudsætninger for at komme godt fra start med din virksomhed.


Vi drøfter naturligvis selve ideen og forretningspotentialet, og vi drøfter typisk følgende forhold i forbindelse med opstart af virksomhed:

Forretningsplan


Vi rådgiver gerne potentielle kunder i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan, og typisk er vi involveret i følgende:

 • Budget (Likviditetsbudget/Resultatbudget)
 • Efterregningen af givne forudsætninger
 • Markedsindsigt mv.
 • Finansiering, herunder Vækstfonden og tilskud fra øvrige offentlige instanser

Virksomhedsform


I forbindelse med at der startes en virksomhed, er det relevant at få afklaret, hvilken juridisk enhed som aktiviteten skal udføres i, og der er en række muligheder, som hver især har sine fordele og ulemper, hvilket vi naturligvis gerne redegør for i forbindelse med et eventuelt møde.

Vi har nedenfor givet en kort beskrivelse af de respektive valgmuligheder:

I IVS (iværksætterselskab) er en forholdsvis ny type virksomhedsform. Virksomhedsformen er reelt et anpartsselskab, der dog kan etableres uden væsentligt indskud af kapital. Det medfører dog en række begrænsninger i forhold til udbytteudlodning mv.

Virksomhedsformen er fordelagtig til virksomheder, som skal etableres uden et egentligt kapitalbehov.

ApS eller anpartsselskab er den typiske virksomhedsform, hvis man gerne vil drive sin virksomhed i selskabsform, hvilket giver nogle særlige fordele i forhold til at begrænse hæftelsen.

Et anpartsselskab kræver, at der indskydes kr. 50.000 som selskabskapital, som ikke kan udloddes før end selskabet opløses/likvideres.

Et aktieselskab (A/S) er typisk ikke en virksomhedsform som iværksættere benytter, da det kræver at der indskydes kr. 500.000 (kan indskyde kr. 125.000 med mulighed for at selskabet kan kræve det yderlige kr. 375.000 indbetalt).

Endvidere kræver et aktieselskab, at der etableres en bestyrelse og derved tilhørende yderligere selskabsretlige, krav som skal overholdes.

En personlig virksomhed er den simpleste virksomhedsform at etablere, da den kun skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og Skattemyndighederne.
Til gengæld medfører en personlig virksomhed, at du som ”ejer” hæfter personligt, og at virksomhedens overskud vil anses som en del af ejerens personlige indkomst. Dog kan virksomhedsskatteordningens regler benyttes, hvorved der kan foretages skattemæssige optimering.

Er reelt en personlig virksomhed ejet af flere interessenter (person og/eller virksomheder), og der er generelt aftalefrihed.

I/S’er er skattetransparente og ejerne hæfter fuldt ud solidarisk.

Vi drøfter i forbindelse med opstart af virksomheden, om det vil være hensigtsmæssigt, at der:

 • Etableres et eller flere holdingselskaber
 • Etableres mellemholdingselskab i virksomheder med flere ejere
 • Etableres et selskab med licensrettigheder

Håndtering af bogholderi og administration


I forbindelse med opstart af en virksomhed er det ofte relevant at få afklaret, hvem der skal stå for selve det bogføringsmæssige og administrative i forbindelse med drift af virksomheden.

Vi har ofte erfaret, at en manglende stillingtagen til disse forhold medfører, at drømmen om egen virksomhed og den gode ide kan blive et administrativt mareridt med dertilhørende uhensigtsmæssigheder.

De forhold der ofte skal tages stilling til i forbindelse med det administrative er:

 • Hvem og hvornår skal der faktureres
 • Hvem er ansvarlig for arkivering, opbevaring og indhentning af bilag
 • Hvem står for den løbende bogføring, og hvornår skal den foretages
 • Involvering af revisor og ekstern bogholder i bogholderiet
 • Momsindberetning
 • Lønindberetning
 • Rykkerprocedurer og frister
 • Hvem er ansvarlig for betalinger mv.

Ovenstående drøftelser kan være særligt relevante i forhold til:

Skattemæssige forhold

Vi drøfter de generelle skattemæssige forhold i forbindelse med valg af virksomhedsform, herunder diverse fradragsmuligheder for omkostninger.

I denne forbindelse drøfter vi mulighederne for udnyttelse af skattekreditordningen (LL§8X), hvorved skatteværdien af et eventuelt underskud kan udbetales til virksomheden, hvis omkostninger anses som forskning.

Moms

Vi hjælper opstartsvirksomhederne med at få virksomheden momsregistreret, så der kan afregnes moms i henhold til de gældende regler.

Vi hjælper ligeledes med rådgivning omkring de respektive fradragsregler i momsloven.

Vi kan, hvis det ønskes, assistere med at foretage de løbende momsindberetninger.

Arbejdsgiverforhold

Vi drøfter i forbindelse med etablering af virksomheden, om der er behov for en arbejdsgiverregistrering.

Vi kan assistere med at sikre, at virksomheden er korrekt registreret hos myndighederne, samt at der bliver indgået en aftale med enten DanLøn eller Bluegarden, så der kan foretages indberetning af lønnen.

Vi assisterer ligeledes med at sørge for den løbende lønindberetning på vegne af virksomheden.


Services

Services

Regnskab


PIASTER

Mikro

Udarbejdelse af årsregnskab

Effektiv digital underskrift
PIASTER

Standard

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Elektronisk indberetning af selvangivelsenPIASTER

Rådgiver

Specifikationshæfte

Elektronisk indberetning af udbytteangivelser

Standard generalforsamlingsreferat


Anbefalet

PIASTER

Sparrings-

partner

Assistance med estimat af indbetaling til acontoskat

Betalingsinformation til indbetaling af udbytteskat og selskabsskat etc.

Gennemgang og drøftelser af kvartalsbalancer

2 årlige møder med regnskabsgennemgang, sparring og drøftelse af optimeringsmuligheder

Priseksempler

Konsulentforretning, som drives i selskabsform med egen eller ekstern bogholderifunktion, som sørger for afstemninger mv.

Nedenstående priseksempler afspejler valg af sikkerhed i revisorerklæring samt selskabets omfang:

MIKRO

10.000

STANDARD

12.000

RÅDGIVER

13.500

SPARRINGSPARTNER

27.000

MIKRO

18.000

STANDARD

21.000

RÅDGIVER

24.000

SPARRINGSPARTNER

39.000

MIKRO

24.000

STANDARD

26.500

RÅDGIVER

29.500

SPARRINGSPARTNER

46.000

MIKRO

32.000

STANDARD

35.000

RÅDGIVER

38.000

SPARRINGSPARTNER

57.000

Forretningsbetingelser for
Piaster Revisorernes ydelser


Download Forretningsbetingelser (pdf).

Erklæring på årsregnskaber


I forbindelse med at virksomheden skal udarbejde og aflægge et årsregnskab, skal det afklares, hvilken ydelse (erklæring) virksomheden ønsker og ikke mindst, hvilken ydelse virksomhedens interessenter forventer. Valget af erklæring drøftes ofte med virksomhedens bankforbindelse, men det kan ligeledes være relevant i forhold til deltagelse i udbud og i forhold til leverandører og kunder. Valget af erklæring kan nemlig have betydning for den kreditscore, som virksomheden bliver tildelt af sine interessenter (kunder, leverandører, myndighederne mv.)

Vi tager gerne en aktiv drøftelse med vores kunder om, hvilken erklæring de har behov for, og nedenfor er der kort redegjort for omfanget af de respektive ydelser/erklæringstyper:

Revision

Vi udfører på vegne af vores kunder en revision af det aflagte årsregnskab i henhold til de internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Ved en revision udfører vi en række handlinger, som har til hensigt at sikre, at vi har bevis for, at de beløb og informationer som er anført i årsregnskabet er retvisende.

En revision er den højeste grad af sikkerhed, vores kunder kan få, for at deres regnskab er retvisende. Vores kunder kan enten være omfattet af revision som følge af lovgivningen eller som følge af et tilvalg. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at benytte revision, hvis virksomheden har et bankengagement (lån eller driftsfinansiering i banken).

Udvidet gennemgang

Der er indført en mulighed for, at en række virksomheder kan benytte udvidet gennemgang som alternativt til en revision. Denne mulighed betyder, at der udføres et review samt 4 konkrete handlinger:

 • Indhentelse af tingbog, personbog og bilbog
 • Indhentelse af engagementsforespørgsel hos pengeinstitutter
 • Forespørgsel hos virksomhedens advokat om mulige tvister, søgsmål og retssager
 • Kontrol af, at virksomhedens indberetninger til SKAT af A-skat, AM-bidrag, lønsumsafgift og moms er i overensstemmelse med bogholderiet

Review

Såfremt virksomheden ikke er omfattet af revisionspligt, kan vi tilbyde vores kunder at udføre review af virksomhedens årsregnskab. Et review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger, hvorfor det giver en begrænset sikkerhed for, at virksomhedens årsrapport er retvisende. Fordelen ved et review er, at det er mindre tidskrævende og hovedsageligt kan baseres på analyser og forespørgsler, hvorfor vi kun i begrænset omfang skal kontrollere oplysningerne til underliggende dokumentation. Ulempen er, at virksomhedens interesserenter vil have mindre tillid til årsregnskabets værdi.

Assistance

Vi assisterer virksomheder med at opstille deres årsregnskab i henhold til gældende lovgivning. Vi udtrykker ingen sikkerhed for, at de i regnskabet præsenterede tal og oplysninger er korrekte. Vi tilsikre til gengæld at virksomhedens årsregnskab indeholder alle de informationer, der er krævet.

Skattemæssig rådgivning


Vi rådgiver om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder, og herved sikrer vi, at de skattemæssige forhold for både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Den skattemæssige rådgivning kan eksempelvis omfatte:

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Skattemæssig optimering af hovedaktionærens løn, udbytte og pension mv.
 • Benyttelse af virksomhedsskattelovens regler til optimering af personlig indkomst
 • Efterlevelse (compliance) af skattelovgivningen
 • Skattemæssige forhold vedrørende biler
 • Løn og personalegoder mv.

Vi samarbejder herudover med eksterne skatteeksperter fra Revitax

Moms


Vi rådgiver vores kunder om de momsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med deres virksomhed, rådgivninger omhandler ofte følgende forhold:

 • Fradragsret vedrørende diverse køb
 • Splitmoms ved momsfrit salg (herunder lønsumsafgift)
 • Omvendt betalingspligt (EU og IT-udstyr)
 • Intrastat (listeangivelser til EU)

Såfremt der er særlige komplekse momssager, kan vi inddrage momseksperter fra Revitax

Rådgivning


Omstrukturering

Vi assisterer vores kunder med de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold vedrørende omstruktureringer. Vi hjælper med mange forskellig typer for selskabsretlige og skattemæssige omstruktureringer og sørger for, at vores kunder får etableret en hensigtsmæssig virksomhedsstruktur uden uheldige skattemæssige konsekvenser.

Eksempler på omstruktureringer kan være:

 • Etablering af holdingselskaber
 • Spaltning af ejendomme til separate ejendomsselskaber
 • Fusion af driftsselskaber
 • Opdeling af 2 driftsaktiviteter i separate enheder (spaltning)
 • Adskillelse af ejere

Generationsskifte

En række af vores kunder er ejerledede virksomheder i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), og derfor bliver det ofte relevant at drøfte et generationsskifte og konsekvenserne i denne forbindelse.

Vi drøfter ofte følgende forhold i denne forbindelse:

 • Hvem skal overtage virksomheden (barn, børn svigerbørn eller eksternt salg mv.)
 • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte
 • Finansiering
 • Tidshorisont

Køb og salg af virksomheder

Vi rådgiver vores kunder i forbindelse med køb og salg af virksomheder og hjælper ligeledes gerne nye kunder i forbindelse med købs-/salgs-transaktioner.

Vi udfører ofte følgende opgaver i forbindelse køb og salg af virksomheder:

 • Rådgivning vedrørende købet/salget, herunder køb/salg af aktier/anparter eller aktivitet
 • Værdiansættelse af virksomheden
 • Købsprisallokering og drøftelser omkring de skattemæssige konsekvenser af dette
 • Finansiel Due Diligence

Dødsboer

I forbindelse med et dødsfald er der mange oplysninger, der skal afgives. Disse oplysninger kan være mere eller mindre omfangsrige at få styr på, men uanset om der er tale om et privatskiftedødsbo eller et bobestyrerdødsbo, skal oplysningerne indsendes i formaliseret form til skifteretten. Vi yder assistance til både privatskiftedødsboer og bobestyrerdødsboer.

Vores assistance er typisk:

 • Udarbejdelse af åbningsstatus samt boopgørelse til skifteretten ved privatskiftedødsboer
 • Opstilling af den talmæssige del af dødsboregnskaber
 • Afstemning af den talmæssige del af dødsboregnskabet til faktiske likvide beholdninger på udlægstidspunktet
 • Afstemning af den talmæssige del af dødsboregnskabet til arveudlodningen
 • Skattemæssige konsekvenser for arvinger og efterlevende ægtefælle, herunder forståelsesproblematikker i forbindelse med boopgørelser udarbejdet af andre end os
 • Udarbejdelse af dødsboselvangivelse, herunder udfordringer som f.eks. ejendomsavance, skattemæssige opgørelser af såvel noterede som unoterede værdipapirer, værdiansættelse af unoterede selskaber og anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
 • Udarbejdelse af selvangivelse for efterlevende ægtefælle
 • Assistance til efterlevende ægtefælle i forbindelse med forskudsskema, skatteopgørelser o.lign. der ikke vedrører selve dødsboet.

Kontakt registreret revisor Lis Lindegaard, som har stor erfaring med ovenstående.

Lej en økonomidirektør

Vi tilbyder vores kunder, at de kan leje en medarbejder en eller flere dage om måneden. Herved opnår vores kunder, at de kan levere professionel månedsrapportering, uden det kræver ansættelse af en fuldtids økonomidirektør.

Erhvervsservice

Vi assisterer enkelte kunder med at foretage bogføring, momsindberetning mv. Vi vil dog lige så gerne henvise til en række eksterne bogholdere som kan levere denne ydelse. Herved kan vi fokusere på at levere de andre services, som er beskrevet på vores hjemmeside, da vi mener, virksomhederne herved får den bedste rådgivning til den mest fornuftige pris.